DODO - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE „DODO”

w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi jest Komendant Powiatowy Policji w Tucholi, ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola, z wyłączeniem zbiorów danych dla których administratorem jest: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz) bądź Komendant Główny Policji ( Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa).                             

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi zapewnia:

inspektor ochrony danych osobowych KPP:

- adres: ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola,
- e-mail: :iod.kpp-tuchola@bg.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej  Policji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi dane osobowe przetwarza się zgodnie z art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zywert
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Wiese KPP Tuchola
do góry