Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych przez KPP w Tucholi.

KPP w Tucholi zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestry pomocnicze (Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Rejestr poczty zwykłej)
 • Zeszyt nadgodzin
 • Rejestr postępowań administracyjnych
 • Rejestr postępowań wyjaśniających
 • Dziennik decyzji
 • Rejestr zarządzeń i wniosków , czynności jednorazowe
 • Rejestr wydanych przepustek samochodowych upoważniających do wjazdu na teren KPP Tuchola
 • Rejestr przepustek stałych i okresowych upoważniających do wstępu na teren KPP Tuchola
 • Rejestr mandatów kredytowanych

Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny

 • Karta ewidencyjna funkcjonariusza
 • Akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Ewidencja kart wydanych legitymacji służbowych funkcjonariuszy KPP w Tucholi
 • Rejestr wydanych rozkazów personalnych, rozkazów dot. premii i komunikatów
 • Karta ewidencyjna żołnierza rezerwy
 • Ewidencja przewinień dyscyplinarnych policjantów KPP w Tucholi
 • Dziennik ewidencji funkcjonariuszy KPP w Tucholi zwolnionych ze służby lub przeniesionych do innych jednostek
 • Rejestr pieczęci i stempli służbowych
 • Ewidencja raportów i wniosków o urlop funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Zbiór kart ewidencyjnych czasu pracy dot. pracowników cywilnych
 • Ewidencja wydanych legitymacji służbowych pracownikom cywilnym
 • Ewidencja terminów badań policjantów i pracowników Policji KPP w Tucholi
 • Rejestr członków i udzielonych pożyczek Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy KPP w Tucholi
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr przesyłek otrzymanych: listy polecone i ZPO
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Ewidencja kosztów przesyłek
 • Ewidencja potwierdzeń odbioru dowodów osobistych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Wykaz przesyłek otrzymanych
 • Dziennik podawczy poczty specjalnej
 • Dziennik podawczy WP i RD
 • Dziennik podawczy WK
 • Dziennik podawczy PP w rejonie
 • Dziennik korespondencyjny sekretariatu głównego KPP w Tucholi
 • Księga druków ścisłego zarachowania - MK
 • Księga druków ścisłego zarachowania - pokwitowania
 • Wykaz rozliczeń z mandatów karnych
 • Wykaz mandatów karnych – kredytowanych
 • Rejestr wniosków o zwrot kosztów dojazdu do służby
 • Rejestr upoważnień imiennych na odbiór poczty z KPP w Tucholi

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Rejestr wypadków w służbie
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 • Rejestr szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP i ppoż.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP i ppoż.
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • Rejestr policjantów (pracowników) zatrudnionych przy pracach w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne w KPP w Tucholi
 • Rejestr prac narażających policjantów (pracowników) KPP w Tucholi na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
 • Rejestr przeprowadzonych szkoleń dla pracowników wykonawcy (przed rozpoczęciem prac inwestycyjno – remontowych na terenie KPP w Tucholi)
 • Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych występujących w KPP w Tucholi

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kulturalno-oświatowy)
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (kwaterunek)
 • Książka ewidencji w użytkowaniu (ppoż.)
 • Książka ewidencji w użytkowaniu (technika biurowa)
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu (żywnościowy)
 • Rejestr wykazów dodatkowych należności - wyżywienie psów służbowych
 • Rejestr dodatkowych należności - wykaz za brak mieszkania
 • Rejestr dodatkowych należności - wykaz „monitoring”
 • Rejestr dodatkowych należności - ekwiwalent za posiłki regeneracyjne
 • Ewidencja pomocnicza dot. dokumentacji mieszkaniowej
 • Karty mieszkaniowe funkcjonariuszy
 • Książki kasowe
 • Księgi druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr darowizny
 • Rejestr postępowań szkodowych
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu [technika policyjna]
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu [sprzęt gospodarczy]
 • Książki magazynowe i ich rejestry
 • Kartoteki magazynowe i ich rejestry: mundurowe i odzieży ochronnej
 • Rejestr dowodów wydania, przyjęcia, obrotów poza magazynowych sprzętu i materiałów: mundurowego, odzieży ochronnej;
 • Rejestr dofinansowania do wczasów
 • Rejestr zapomóg dla pracowników cywilnych
 • Karty świadczeń z ZFSS pracowników objętych opieką socjalną emerytów i rencistów
 • Rejestr upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych
 • Rejestr zleceń napraw pojazdów
 • Ewidencja zużycia MPIS
 • Pomocnicza książka ewidencji MPIS - sponsoring

Kancelaria Tajna

 • Dziennik ewidencyjny
 • Rejestr wydanych przedmiotów
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja kontroli wejść i wyjść w strefę ochronną II
 • Rejestr dzienników ewidencji i teczek
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Wykaz przesyłek nadanych
 • Wykaz przesyłek wydanych
 • Zeszyt kontroli wytworzonych dokumentów na stanowisku ODN
 • Dziennik ewidencji dowodów rejestracyjnych zarejestrowanych w placówce poczty specjalnej w KPP  w Tucholi
 • Rejestr pakowania dokumentów niejawnych
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik przepisów
 • Rejestr zleceń na powielenie dokumentów

 Pełnomocnik ds. OIN

 • Ewidencja upoważnionych do przeprowadzania kontroli
 • Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w KPP w Tucholi albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 • Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • Dziennik szkolenia

 stanowisko systemu ODN

 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja kontroli wejść  i wyjść w strefę ochronną II
 • Dziennik stanowiska komputerowego ODN

 stanowisko systemu  KCIK/SPBD

 • Książka ewidencji kluczy
 • Rejestr wykonanych wydruków w systemie „KCIK”

Pozostałe dane w przygotowaniu.

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.12.2013
Data modyfikacji 14.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Brygida Zimnoch
Osoba udostępniająca informację:
Brygida Zimnoch Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba modyfikująca informację:
Brygida Zimnoch
do góry