Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

   1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
         1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
         2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
   2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
   3. komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tucholi realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Tucholi określają:

   1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
   2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tucholi z dnia 19 lipca 2007 r. wraz z póżniejszymi zmianami.

Komendanta powiatowego(miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty .
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

    * w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
    * w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.09.2008
Data modyfikacji 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Iwicka
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Grzona
Osoba modyfikująca informację:
Brygida Zimnoch
do góry